10 מרץ 2013
מרץ 10, 2013

חיי שרה

0 Comment

בראשית כ"ג

הפרק פותח פרשה חדשה – פרשת חיי שרה.

למרות שם הפרשה, הפרק מספר אודות מותה של שרה. יש הטוענים שיש קשר ישיר בין סיפור העקדה בפרק הקודם לסיפור מותה:

רשי פירש – לספוד לשרה ולבכותה ונספחה מיתת שרה לעקידת יצחק, לפי שע"י בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה."

אברהם לא מתמקח ומשלם 400 שקל כסף.

באמצעות השורש ק.ו.מ. נאמר שהשדה קיים כרכוש של אברהם כמו המערה.

הגב