17 אפר 2013
אפריל 17, 2013

הגדרות

0 Comment

שינוי ספונטני הוא שינוי הנוטה להתרחש בלא צורך בכוח מניע חיצוני. לתהליך ספונטני יש נטייה טבעית להתרחש. אין פירוש הדבר שהוא מתרחש במהירות.

אנטרופיה היא מדד לפיזור האנרגיה הקיים בחומר הבא לידי ביטוי במספר התיאורים המיקרוסקופיים האפשריים.

אנרגית שפעול לתגובה:

הפרש בין אנרגית התצמיד המשופעל לבין אנרגית המגיבים.

בתגובה אקסותרמית

האנרגיה הפנימית של התוצרים נמוכה מאנרגית התוצרים. בתגובה כזו אנרגית השפעול של התגובה ההפוכה גבוהה יותר.

בתגובות הפוכות:

אנרגית השפעול של התגובה אנדותרמית גבוה יותר מאנרגית השפעול של התגובה האקסותרמית.

שינוי הטמפרטורה

          א.         מגביר תנועה ואנרגיה קינטית של החלקיקים

          ב.         יהיו יותר חלקיקים שיעברו את הסף האנרגטי של אנרגית השפעול וייווצרו יותר תצמידים משופעלים

השפעת הריכוז על קצב התגובה

ככל שהריכוז גבוה יותר, התוצר ליחידת זמן גבוה יותר. לפי תורת ההתנגשויות, כשריכוזי המגיבים גבוהים יותר ישנן יותר התנגשויות המתרחשות ביחידת זמן ובהתאמה – יהיו יותר התנגשויות פוריות.

הגב