זכויות האזרח – לאדם הנמצא במעמד אזרח המדינה ישנן מספר זכויות נוספות מעבר לזכויותיו כאדם:

 • הזכות לבחור ולהיבחר.
 • הזכות להתאגד בארגונים פוליטיים שונים.
 • הזכות למתוח ביקורת על השלטון.
 • המנעות מפגיעה בזכויותיו של הזולת.
 • גילוי סובלנות כלפי דעותיו והשקפות עולמו של הזולת.
 • לפעול ולהתריע כאשר הוא עד לפגיעה בזכויותיו של הזולת.
 • מודעות להיותו מרכיב חשוב בעיצוב החברה במדינתו.
 • כיבוד חוקי המדינה.
 • מימוש זכותו האזרחית להשתתף ולעצב את החיים הציבוריים והפוליטיים במדינה (זכות שהיא חובה).

חובות האדם כאדם וחובות האזרח

חובות האדם כאדם:

חובות האדם כאזרח במדינתו:

זכויות חברתיות:

אלו הן זכויות שהמדינה מעניקה לאזרחיה והן לא חלק מהזכויות הטבעיות המוענקות לכל אדם. למדינה יש שיקול דעת והיא יכולה להחליט על זכויות אלה, כלומר להעניק זכויות או לשלול פחות.

 • הזכות לרמת חיים – לכל אזרח יש את הזכות לחיות ברמת חיים סבירה ואנושית.
 • הזכות לדיור – כל אזרח זכאי למגורים נאותים
 • הזכות לטיפול רפואי – לכל אדם יש זכות לחיות בגוף בריא ושלם. המדינה אחראית לתת לאזרח את הטיפול הרפואי הנחוץ לו.
 • זכויות עובדים ותנאי העסקה – קביעת שכר מינימום, קביעת תנאי עבודה סבירים, תנאים להעסקת בני נוער ותנאים נוספים בהקשר זה.
 • הזכות לחינוך – לכל אזרח יש זכות לקבל השכלה כדי שיוכל לרכוש ידע ומיומנות אישית וחברתית שיאפשרו לו להסתדר בחייו כבוגר בחברה
הגב