דרך לפיתרון:

א.      נקבע דרגות חמצון (של כל האטומים)

ב.      נרשום את חצאי התגובות. יש להקפיד שמספר האטומים בשני הצדדים של כל אחת מהתגובות שווה, ורק אז להוסיף את האלקטרונים

ג.       נכפיל כל אחד מחצאי התגובות כך שמספר האלקטרונים שהמחזר מוסר יהיה שווה למספר האלקטרונים שהמחזר לוקח.

הגב